ALGEMENE VOORWAARDEN FIRMA GEBROEDERS ELZINGA

 

Algemene voorwaarden ten behoeve van de vennootschap onder firma Firma Gebroeders Elzinga, hierna ook te noemen: “opdrachtnemer”, gevestigd te Enschede, tevens gedeponeerd op [datum] bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland te Enschede onder nummer 06004317.

Artikel 1 Identiteit van de Opdrachtnemer:

Vestigingsadres:                                                      7523 CC Enschede aan de Voortsweg 31

Telefoonnummer:                                                   053-4358437

E-mailadres:                                                               [email protected]

KvK-nummer:                                                             06004317

Btw-identificatienummer:                                   NL 008745535B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, verkopen, leveringen en werkzaamheden door Opdrachtnemer en maken deel uit van alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad.

2.2.De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever of wederpartij (hierna: “Opdrachtgever”) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Opdrachtnemer.

2.5. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1.De door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Orders van Opdrachtgevers binden Opdrachtnemer op zichzelf niet. Opdrachtnemer is niet eerder gebonden dan na een schriftelijke bevestiging van de opdracht.

3.2.Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn offertes van Opdrachtnemer niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Opdrachtnemer niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.6 Offertes aangaande schades en rapporten voor verzekeringen, berekenen wij voor deze werkzaamheden 10% van het totale offerte bedrag. Met een minimum van € 200 euro per rapport.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2.Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.3. De Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen gemaakt c.q. gedaan door personeel, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere (tussen)personen van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer slechts indien zij deze afspraken, wijzigingen of toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.

4.5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken en/of diensten.

4.6. De door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden en dient ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

5.5. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever, welke kosten zijn ontstaan door een niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak.

Artikel 6. Prijs

6.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden zaken en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of buitengewone onverwachtse prijswijzigingen.

6.2. In afwijking van het vorige lid kan de Opdrachtnemer zaken of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3. De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.4. Voornoemde prijzen dienen te gelden als vrijblijvend.

6.5. Indien Opdrachtnemer emballage, verpakking, inlading, vervoer, verzending, lossing of verzekering van zaken op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient zonder korting uit welken hoofden ook te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur is aangegeven. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen na haar keuze, in de vorm van een bank- of concerngarantie. De Opdrachtgever is verplicht daaraan te voldoen.

7.2. De betalingstermijn als genoemd in lid 1 geldt als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. In zodanig geval worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

7.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is zij de wettelijke (handels)rente ex. artikel 6:119a, dan wel 6:119 BW verschuldigd. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,-.

7.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

7.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Opdrachtnemer te melden.

7.6. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de door Opdrachtnemer gemaakte invorderings- en administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering (hoofdsom).

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van door Opdrachtnemer geleverde zaken berust bij Opdrachtnemer en gaat pas op de Opdrachtgever over na volledige voldoening door de Opdrachtgever van al hetgeen Opdrachtnemer van de Opdrachtgever te vorderen heeft, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2. Zolang de Opdrachtgever nog geen eigenaar is van door de Opdrachtnemer geleverde zaken, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf over deze zaken te beschikken. Zij is niet gerechtigd beperkte rechten te vestigen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of deze anderszins te bezwaren.

8.3.De Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet tijdig nakomt. De Opdrachtgever dient hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,– per dag dat geen medewerking wordt verleend.

8.4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

8.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.6.In het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8.7.Op afgeleverde zaken die door betaling of anderszins in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt Opdrachtnemer zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Opdrachtnemer dan uit welke hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentiek of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Opdrachtnemer aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

8.8.De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Opdrachtnemer te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Opdrachtnemer tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van het vorige lid zijn van toepassing.

Artikel 9. Levering en levertijd

9.1. De zaken dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de Opdrachtgever volledig in ontvangst te worden genomen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

9.2. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Opdrachtnemer beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken materialen, documenten en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Opdrachtnemer is gesteld.

9.3. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, (order)bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Door Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De Opdrachtgever is echter gerechtigd Opdrachtnemer na het verstrijken van de leveringstermijn een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen, bij overschrijding waarvan de Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst zonder kosten te beëindigen of te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer kan lijden.

9.4. Wanneer de verkochte zaken na het verstrijken van de leveringsdatum niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim en staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor haar zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken (na het verstrijken van de leveringsdatum) is Opdrachtnemer gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten (rente en schade) komen voor rekening van de Opdrachtgever, onverminderd overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten.

9.5. Opdrachtnemer is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.

9.6. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.

9.7. Indien de samenstelling en/of de verpakking van de zaken na levering door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever wijzigingen of beschadiging ondergaat, door welke oorzaak dan ook, is de Opdrachtgever gehouden hiervan onmiddellijk melding te doen aan Opdrachtnemer en is de Opdrachtgever eveneens gehouden om, indien Opdrachtnemer zulks binnen 7 dagen na melding te kennen geeft, deze zaken aan Opdrachtnemer terug te verkopen en/of te leveren. Opdrachtnemer zal daarvoor een redelijke vergoeding overeenkomstig de marktwaarde van die zaken in gewijzigde en/of beschadigde staat betalen, tenzij de Opdrachtgever reeds op andere wijze wordt tegemoet gekomen en/of wijziging in de samenstelling of verpakking en/of de beschadiging aan de Opdrachtgever is toe te rekenen.

Artikel 10. Conformiteit

10.1. Alle opgaven door Opdrachtnemer van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot zaken worden met zoveel mogelijke zorg gedaan. Opdrachtnemer kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met opgegeven of overeengekomen getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van Opdrachtnemer bij in ontvangst name van zaken zoveel mogelijk te controleren. Door Opdrachtnemer getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen van te leveren zaken zijn daarvan slechts aanduidingen als in dit artikel bedoelt en aan de inhoud van dit artikel uitdrukkelijk onderworpen.

10.2. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door haar te bestellen en/of bestelde zaken en de daarbij horende documentatie, verpakking, etikettering en/of andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan van overheidswegen gestelde bepalingen.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Tekortkomingen zijn niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar indien zij het gevolg zijn van overmacht.

11.2. Overmacht, zoals omschreven in het vorige lid, en meer in het algemeen omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet, of niet volledig van Opdrachtnemer kan worden gevergd, geven Opdrachtnemer de bevoegdheid de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of ten dele op te schorten, zonder des wege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 12. Gebreken

12.1. De Opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk na inontvangstneming door de Opdrachtgever zelf of door een in opdracht van de Opdrachtgever handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken zullen door de Opdrachtgever

 

 

zo gespecificeerd mogelijk bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na de levering, dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij Opdrachtnemer worden gemeld, bij overschrijding van voornoemde termijn vervalt elke aanspraak ter zake jegens Opdrachtnemer.

12.2. Reclame door de Opdrachtgever ter zake “verborgen” gebreken, dient op straffe van verval van iedere aanspraak van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, plaats te hebben binnen 10 dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel hadden behoren te zijn ontdekt doch uiterlijk binnen 6 maanden na de levering.

12.3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te omvatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen hun klachten te (laten) onderzoeken. De Opdrachtgever zal alle voor het onderzoek noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.

12.4. Ieder recht op reclame vervalt, na de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde gevallen indien:

 1. de zaken door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijdt met door of namens Opdrachtnemer gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;
 2. de zaken door of namens de Opdrachtgever zijn verwerkt;
 3. de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

12.5. In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame zal Opdrachtnemer het zij kosteloos herleveren, hetzij de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk voor de ondeugdelijke zaken crediteren, één en ander na keuze van Opdrachtnemer. Op herlevering zijn deze voorwaarden van toepassing.

12.6. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking of verwerking daaronder uitdrukkelijk begrepen.

12.7. Zaken waaromtrent terecht is of wordt gereclameerd mogen aan Opdrachtnemer slechts worden geretourneerd, na schriftelijke instemming van Opdrachtnemer en slechts worden vernietigd op schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer. De kosten van retournering of vernietiging, komen, indien de reclame terecht is, alleen na zodanige schriftelijke instemming op Opdrachtnemer, voor haar rekening.

12.8. Het melden van een gebrek ontslaat de Opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichtingen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 13. Risico

13.1.Het risico van de gekochte zaken gaat op de Opdrachtgever over, op het moment van levering. Ongeacht hetgeen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever omtrent kosten van vervoer en assurantiën is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Opdrachtnemer tot het tijdstip waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of een door deze aangewezen gemachtigde zijn overgegaan. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de Opdrachtgever zijn verstrekt, door Opdrachtnemer als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid wordt aanvaard. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten rusten bij Opdrachtnemer of derden-rechthebbenden en gaan door de overeenkomst met Opdrachtnemer niet op de Opdrachtgever over, ook niet indien de zaken of diensten specifiek voor de Opdrachtgever ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn. De levering van een zaak kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijk of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele of industriële eigendom, tenzij Opdrachtnemer daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 12 omschreven verplichtingen na reclame.

15.2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten, is toegebracht. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het na objectieve maatstaven geschikt is.

15.3. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Opdrachtnemer, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

15.4. Iedere vordering jegens Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

15.5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten behoeve of ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich in haar verhouding met de Opdrachtgever bedient. De werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

15.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade direct of indirect verband houdende met door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde zaken of diensten. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers en de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst. In het kader van haar vrijwaringsverplichting is de Opdrachtgever onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

Artikel 16. Garantie

16.1. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die anders dan als gevolg van voor rekening van de Opdrachtgever komende oorzaken gebrekkig blijken te zijn, zulks ten bewijze van de Opdrachtgever, zullen – met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 – door Opdrachtnemer kosteloos worden hersteld of vervangen, zulks ter keuze van Opdrachtnemer. De kosten van (de)montage van een zaak nodig voor de vaststelling van enig gebrek aan door Opdrachtnemer geleverde zaken, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor door Opdrachtnemer geleverde diensten.

16.2. Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervangen zaak of onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid van de geleverde zaak of de geleverde dienst(en) daarin bestaat dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan Opdrachtnemer, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan de in dit artikel omschreven verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of door terugname van de betreffende zaak of ongedaanmaking van de betreffende diensten, in de laatste twee gevallen tegen teruggave van hetgeen wegens het geleverde is betaald.

16.3. Tenzij anders overeengekomen eindigt de garantieverplichting twaalf maanden na de datum waarop de betreffende zaak is geleverd c.q. de betreffende dienst is verricht. Eventuele garantieaanspraken komen uitsluitend toe aan de contractuele Opdrachtgever van Opdrachtnemer. Zij eindigen in ieder geval bij vervreemding van het geleverde door de Opdrachtgever. Eventuele levering of reparatie van onderdelen heeft geen verlenging van de garantieverplichting van Opdrachtnemer tot gevolg.

16.4. De garantieverplichting van Opdrachtnemer vervalt indien de Opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

16.5. Indien onderdelen van door Opdrachtnemer geleverde zaken worden vervangen door niet van Opdrachtnemer afkomstige zaken, kan de Opdrachtgever geen aanspraak meer maken op enige garantie of serviceverlening van Opdrachtnemer. Ook op nalevering van onderdelen zal de Opdrachtgever alsdan in beginsel geen aanspraak meer kunnen maken.

16.6. Indien de Opdrachtgever één of meer verplichtingen op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichting of enige andere verplichting uit hoofde van die overeenkomst op te schorten, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat een opschorting van de verplichtingen van Opdrachtnemer daardoor niet wordt gerechtvaardigd.

Artikel 17. Verplichtingen van de Opdrachtgever en vrijwaring

17.1. Niet-nakoming door de Opdrachtgever van de overeenkomst met Opdrachtnemer of één of meer bepalingen van deze voorwaarden dan wel toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten door of namens de Opdrachtgever dan wel niet-naleving van andere instructies op voorschriften van Opdrachtnemer, waaruit schade voor Opdrachtnemer voortvloeit, verplicht de Opdrachtgever tot vergoeding van alle daardoor aan Opdrachtnemer toegebrachte schade. Onverkort het bepaalde in artikel 15.6, vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde in een dergelijk geval geleden schade. In het kader van haar vrijwaringsverplichting is de Opdrachtgever onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

17.2. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever verplichten om zaken die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Opdrachtnemer te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (hierna: “recall-actie”). Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de oorzaak van de recall-actie op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet, niet voor rekening en risico van de Opdrachtgever komt.

Artikel 18. Beëindiging en ontbinding

18.1. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar haar keuze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden met behoud van al haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente:

 1. Indien de Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomt, of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
 2. Indien Opdrachtnemer een goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet in staat en/of bereid is of zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen;
 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement of (al dan niet voorlopige) surseance is aangevraagd of verleend, overgaat tot liquidatie of staking van haar onderneming, een akkoord aanbiedt, beslag op (deel) van haar activa wordt gelegd of anderszins insolvabel blijkt;
 4. Indien zich na het inzicht van Opdrachtnemer ingrijpende wijzigingen voordoen indirect of indirecte eigendom –of zeggenschapsverhoudingen bij de Opdrachtgever.

18.2. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden. Indien door of namens de Opdrachtgever in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van Opdrachtnemer.

18.3. Opdrachtnemer is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier of Opdrachtgever, om welke reden dan ook wordt beëindigd of ontbonden of om andere reden niet door haar toeleverancier dan wel Opdrachtgever wordt uitgevoerd. In geval van ontbinding is Opdrachtnemer slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte verkoopprijs, onder teruggave door de Opdrachtgever van het reeds geleverde.

18.4. De Opdrachtgever is slechts tot beëindiging of ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld in de artikelen 9.3 en 11.1 van deze voorwaarden en alsdan niet dan nabetaling aan Opdrachtnemer van alle opdat ogenblik aan Opdrachtnemer al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1. Tenzij anders bepaalt, is op alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zomede op deze algemene voorwaarden Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Geschillen

20.1.Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en die behoren tot de competentie van de sector civiel recht van een rechtbank zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij Opdrachtnemer een andere bevoegde rechter prefereert.

 

Aanvullende voorwaarden uitsluitend voor koop op afstand

Artikel 21. Herroepingsrecht

21.1. Bij de aankoop van zaken op afstand heeft Opdrachtgever (uitsluitend wanneer deze een consument, natuurlijk persoon is) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Opdrachtgever (consument) of een vooraf door de Opdrachtgever (consument) aangewezen en aan de Opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

21.2. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever (consument) zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Opdrachtnemer retourneren, conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 22. Kosten in geval van herroeping

22.1.Indien de Opdrachtgever (consument) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

22.2.Indien de Opdrachtgever (consument)  een bedrag betaald heeft, zal de Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 23. Uitsluiting herroepingsrecht

23.1. De Opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de Opdrachtgever (consument)  uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

23.2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken:

 1. die door de Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Opdrachtnemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar op http://www.elzingawonen.nl.